I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • Obchodné podmienky Astron s.r.o. sú platné pre nákup v internetovom obchode www.astron-eshop.com. Tieto obchodné podmienky boli vytvorené za účelom získania prehľadu práv a povinnosti predajcu a zákazníka.
 • Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.astron-eshop.com a príslušnými právnymi predpismi.
 • Predajcom je prevádzkovateľ internetového obchodu www.astron-eshop.com, ktorým je spoločnosť:

Astron s. r. o.
Záhradná 425/11
044 23, Jasov
Slovensko
IČO: 52952690
DIČ: 2121216658
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 48528/V

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3
P. O. BOX A-35
040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru: tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95

Odbor ochrany spotrebiteľa: tel. č. 02/58 27 21 56 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet,

II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 • Predajca / predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.astron-eshop.com, prostredníctvom ktorého ponúka na predaj tovar.
 • Zákazník / kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s Obchodnými podmienkami zverejnenými na tejto stránke objedná u prevádzkovateľa internetového obchodu www.astron-eshop.sk tovar a svojou objednávkou tak vstúpila do obchodného vzťahu s predajcom.
 • tovar je produkt ponúkaný v internetovom obchode, každý tovar je označený názvom a jedinečným kódom, ktorý bezpečne každý tovar odlíši od iného.
 • objednávka je jednostranný úkon zákazníka, ktorým si zákazník objednáva u predajcu tovar.
 • dodacie miesto je adresa zadaná zákazníkom, ktorá označuje miesto, kam sa má zakúpený tovar dopraviť.

III. OBJEDNÁVKA a KÚPNA ZMLUVA

 • Zákazník si môže cez elektronického obchodu www.astron-eshop.com objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “DO KOŠÍKA”.
 • Po stlačení tlačidla “DO KOŠÍKA” sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.
 • Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.astron-eshop.com
 • Po vložení tovaru do elektronického košíka je zákazník povinný vyplniť objednávkový formulár. Zákazník v objednávke vyplní svoje kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú meno, priezvisko a adresu, na ktorú mu bude tovar doručený. Zároveň vyplní svoje telefónne číslo a funkčnú emailovú adresu, na ktorú mu bude doručená správa o úspešnom ukončení objednávky a zaregistrovaním objednávky v databáze obchodu. Súčasťou objednávkového procesu je aj uvedenie spôsobu dopravy a spôsobu platby, teda akým spôsobom má byť tovar zákazníkovi dodaný a akým spôsobom chce zákazník realizovať platbu.
 • Zákazník bude o úspešnom ukončení objednávky informovaný formou emailovej správy na emailovú adresu, ktorú zadal počas objednávkového procesu. Emailová správa obsahuje ID číslo objednávky, dátum pridania objednávky do systému, spôsob dopravy a platby, emailovú adresu, telefónne číslo zadané počas objednávky a IP adresu počítača, z ktorého bola objednávka vykonaná. Ďalej správa obsahuje fakturačnú a dodaciu adresu, ktorú zákazník zadal počas objednávky. Na záver správy má zákazník možnosť vidieť detaily o produkte ako: názov, číslo modelu, množstva objednaného tovaru a cenu za objednaný tovar. Zákazník pre prípad potreby môže kontaktovať predajcu spôsobom jednoduchého napísania odpovede na prijatú emailovú správu.
 • Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Kúpna zmluva medzi predajcom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry resp. pokladničného bloku. Faktúra (resp. pokladničný blok) bude zaslaná zákazníkovi prostredníctvom emailu, alebo spolu s tovarom, ktorý si zákazník objednal prostredníctvom elektronického obchodu www.astron-eshop.com, pričom platí, že údaje na daňovom doklade – faktúre sa musia zhodovať s objednaným tovarom. Faktúra obsahujúca iné údaje, ako dodaný tovar sa považuje za dôvod reklamácie tovaru zákazníkom (viď bod X.). O vytvorení kúpnej zmluvy zákazník bude informovaný formou emailovej správy, ktorá mu bude doručená na emailovú adresu, ktorú zadal pri objednávkovom procese.
 • Predajca si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 • E-shop www.astron-eshop.com umožňuje zaregistrovaným zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.
 • Užitočné informácie o objednávkach nájdete na stránke FAQ – Často kladené otázky

IV. CENA a PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Predajca má právo ceny produktov meniť, žiadna zmena ceny však neplatí pre cenu, ktorá je uvedená v objednávke zákazníka. Celková cena obyčajne môže byť vyššia ako cena za tovar, keďže celková cena zahŕňa aj cenu za dodanie tovaru zákazníkovi. Cena za dodanie tovaru je uvedená na stránke Platba a doprava a zároveň o cene za dopravu je každý zákazník informovaný formou emailu potvrdzujúci vytvorenie a odoslanie objednávky.
 • V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných bánk. Využívame platobnú bránu GP WEB PAY, vďaka tejto platobnej metóde môžete zaplatiť online bez prihlasovania sa do internet bankingu jednoducho a bezpečne. Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v ČSOB na bankový účet uvedený v objednávke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou.

V. DODACIE PODMIENKY

 • Predajca sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré predajca nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.
 • Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny na účet predávajúceho, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Astron s.r.o sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predajca sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa predajca a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do 2 až 3 pracovných dní, resp. tovar označený na www.astron-eshop.com textom „na objednávku“, do 14 dní odo dňa pripísania úhrady ceny alebo preddavku na účet spoločnosti Astron s.r.o. alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je cena objednávky nižšia ako 50 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (za cenu uvedenú v Cenníku zverejneného na stránke https://www.astron-eshop.com/platba-a-doprava/). Ak cena tovaru uvedená v objednávke je najmenej 50 €, predajca dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Ak si však zákazník aspoň 5 dní vopred avizovanú zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predajcu včas vopred neinformovala, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

 • Zákazník má právo stornovať objednávku bez sankcií do momentu, kedy nebola vytvorená kúpna zmluva (kúpna zmluva vzniká momentom vystavenia faktúry, resp. pokladničného bloku a odoslaním objednávky.). Takúto objednávku je možné stornovať písomnou formou (emailom, pričom správa musí byť odoslaná z emailovej adresy, ktorá bola zadaná v objednávke) alebo telefonátom (telefonát musí byť uskutočnený z telefónneho čísla, ktoré bolo zadané v objednávke). Zákazník má právo neudať žiadny dôvod stornovania svojej objednávky.

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • V prípade ak kúpna zmluva bola už uzatvorená (bola vystavená faktúra, resp. pokladničný blok a tovar bol odoslaný – viď bod IV.), zákazník je povinný tovar uhradiť a prevziať. Neuhradený a neprevzatý tovar môže byť dôvodom zaradenia zákazníka na čiernu listinu, čo môže viesť ku skutočnosti, že ak zákazník uskutoční ďalší nákup, tak predajca má právo od zákazníka žiadať vopred platbu za tovar na bankový účet, vrátane platieb za poštovné, ktoré vznikli neprevzatím minulej zásielky. Zákazník berie na vedomie, že tovar bude odoslaný na jeho doručovaciu adresu až po prijatí platby na účet predajcu.
 • Zákazník má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je nutné uskutočniť zaslaním žiadosti o odstúpenie kúpnej zmluvy na emailovú adresu info@astron-eshop.com a zaslaním tovaru predajcovi najneskôr v 14 deň od doručenia zásielky zákazníkovi. Tovar je nutné zaslať na adresu Astron s. r. o., Záhradná 425/11, Jasov 044 23, Slovensko. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka je potrebné priložiť kópiu dokladu (faktúra, resp. pokladničný blok), ktorý bol zákazníkovi zaslaný spolu s tovarom. Prijatím vrátenej zásielky a žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zaslanej na email info@astron-eshop.com vzniká predajcovi 14 dňová lehota na vrátenie finančných prostriedkov.
 • Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 • V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  1.  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  2.  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  3.  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
  5.  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  7.  poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, (najmä zaslaním e-mailu alebo SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník pred začatím poskytovania elektronického obsahu vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 • Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (resp. pokladničný blok), zaslaná v elektronickej forme emailom, alebo priložená v balíku, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína v deň vyexpedovania tovaru.

VII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 • Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 • V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.
 • V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť na e-mailovej adrese info@astron-eshop.com. Odpoveď mu bude odoslaná do 30 dní od prijatia emailu.

VII. PODMIENKY POUŽITIA DARČEKOVEJ POUKÁŽKY ASTRON

 • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode Astron (http://www.astron-eshop.com)  do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do).
 • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Darčeková poukážka/Zľavy” do kolónky “Zadajte číslo poukážky”
 • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
 • Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
 • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku
 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
 • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru
 • Darčeková poukážka môže byť použitá na nákup sortimentu z ponuky Astron s výnimkou nákupu ďalších darčekových poukážok

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Astron s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.astron-eshop.com/ochrana-osobnych-udajov/
 • Zákazník registráciou účtu alebo uzatvorením kúpnej zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári resp. v objednávke. V registračnom formulári resp. v objednávke uvádza svoje meno, priezvisko, adresu, PSČ, telefónny a emailový kontakt. Osobné údaje, ktoré zákazník formou registrácie účtu alebo objednávky tovaru poskytol, sú nevyhnutné pre správnu identifikáciu zákazníka a prípadnú komunikáciu v ohľade upresnenia objednávky.
 • Poskytnutie osobných údajov zákazníka zároveň slúži pre identifikáciu zákazníka pre prípad ak platbu za tovar vykoná bankovým prevodom resp. umožňuje vystaviť daňový doklad (faktúru) za dodaný tovar.
 • Predajca sa zaručuje, že osobné údaje zákazníka budú slúžiť výlučne iba pre potreby dodania tovaru a komunikáciu medzi predajcom a zákazníkom a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej strane.
 • Každý zákazník má počas vytvárania objednávky možnosť sa zaregistrovať do systému elektronického obchodu www.astron-eshop.com. Registráciou získa prehľad o histórii a stave svojich objednávok. Zároveň každý zákazník, ktorý si rozhodne zaregistrovať účet, má možnosť sa prihlásiť na odber noviniek. Novinky sú informačné správy, ktoré budú doručené formou emailovej správy na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol počas vyplnenia objednávky alebo priamou registráciou do systému. Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.astron-eshop.com sa zaručuje, že zasielanie noviniek sa bude týkať iba dôležitých informácií v ohľade elektronického obchodu www.astron-eshop.sk alebo výnimočne zaujímavej ponuky produktov. Každý, riadne zaregistrovaný zákazník má možnosť sa po prihlásení do systému odhlásiť z odberu noviniek. Po odhlásení z odberu noviniek, zákazník už nebude dostávať žiadne informačné emaily. Zákazník sa kedykoľvek môže na odber noviniek znovu prihlásiť.
 • Každý riadne zaregistrovaný zákazník má možnosť a právo svoje osobné údaje vo svojom účte zmeniť alebo upraviť. Zároveň má zákazník právo požiadať predajcu o vymazanie svojho účtu. Zákazník, ktorý predajcu požiada o odstránenie účtu z databázy obchodu www.astron-eshop.com si je vedomý toho, že odstránením účtu stratí prístup k histórii svojich objednávok, zoznamu želaní, transakcií a príp. reklamácií.
 • Plné znenie zásad ochrany osobných údajov

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.astron-eshop.com. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 11. 3. 2020
 • Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti Astron s.r.o, ktorý je dostupný na www.astron-eshop.com. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.
 • Predajca ručí zákazníkovi za dodanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.03.2020

Posledná aktualizácia 19.12.2022