ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Letná súťaž ASTRON

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Astron s.r.o.
  Sídlo: Záhradná 425/11, 044 23 Jasov
  IČO: 52952690

DIČ: 2121216658

IČ DPH: SK 2121216658
Zapísaný v registri: OS Trenčín, vložka č. 2024/R, oddiel: Sro

 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 1.7.2022 do 15.7.2022.  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy Astron s.r.o.
 3. Podmienky účasti v súťaži
  1. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti.
  2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené, alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti.
  3. Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci iba raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude zaraďovať do žrebovania.
  4. Celkový počet výhercov súťaže je 1. Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 16.7.2022 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.
 4. Výhra
  Výhrou v súťaži je balíček produktov Astron: 3x sviečka želania a vonný vosk.
 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke AstronVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej emailovej správy. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

 1. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

V Košiciah, dňa 1.7.2022